Законом о здравственом осигурању дефинисано је право на избор лекара у Дому здравља на подручју матичне филијале или на подручју пребивалишта, односно боравишта.

Лекар се бира из области опште медицине, педијатрије, гинекологије или стоматологије.

Сви пунолетни грађани имају право на избор доктора медицине, или специјалисту опште медицине, односно, специјалисту медицине рада.

Деца млађа од 18 година имају право на изабраног доктора специјалисте педијатрије.

Особе женског пола старије од 15 године живота могу изабрати и доктора специјалисту гинекологије.

Особе млађе од 18 или старије од 65 година могу изабрати и доктора стоматологије.

Дужности изабраног лекара:

Поред наведених послова изабрани лекар гинеколог одређује старост трудноће, ради остваривања права на одсуствовање са рада због трудноће и порођаја.

Изабрани лекар педијатар даје мишљење о здравственом стању детета ради остваривања права на одсуствовање са рада због посебне неге детета.

Изабрани лекар утврђује привремену спреченост за рад осигураника по прописима о запошљавању.

Због чега је важно изабрати лекара?

Изабрани лекар брине о свим сегментима здравља пацијената. Увек је у току са њиховим здравственим стањем и увек има довољно времена за пацијента. Код изабраног лекара прегледи се заказују телефоном и на тај начин избегава чекање. Изабрани лекар је упознат са претходним здравственим стањем и факторима ризика по здравље пацијента, са његовим начином живота, добрим и лошим навикама. Предочава му до којих болести лоше навике могу да доведу, а уколико евентуално постоји неко обољење, континуирано прати развој болести и лечи је. Изабрани лекар има могућност да позива пацијенте и заказује редовне годишње и превентивне прегледе. Редовни прегледи важни су због раног откривања премалигних и малигних промена, лечења хормонских проблема, контроле рађања и правовременог планирања породице...Сада заједнички, лекар и пацијент могу спречити, а не више само лечити неку болест.

Избор лекара

Лекар се бира у неком од Домова здравља на подручју матичне филијале здравственог осигурања, а, у случају када пребивалиште није на подручју матичне филијале која је осигуранику издала здравствену књижицу, он има право да изабере лекара у месту свог пребивалишта.

Лица која привремено бораве ван места свог пребивалишта (ученици и студенти, лица смештена у установе социјалне заштите, деца у хранитељским породицама) лекара бирају у месту привременог боравка и он је њихов лекар док ту бораве.

Лекар се бира на период од једне календарске године (од дана избора до 31.12. текуће године), са списка лекара, који мора бити истакнут у сваком Дому здравља.

Једном датој изјави о избору лекара, продужава се важност аутоматски сваке календарске године, све док осигураник не да изјаву о промени изабраног лекара.

Ако је осигураников изабрани лекар привремено одсутан, због коришћења годишњег одмора, боловања, службеног пута и др., дом здравља је у обавези да обезбеди лекара који привремено замењује његовог изабраног лекара.

Осигураници имају право да промене изабраног лекара по истеку календарске године, без навођења разлога промене.

Особе незадовоље својим изабраним, или лекаром који им је додељен као замена, могу захтевати промену изабраног лекара и пре истека календарске године, али у изјави морају да наведу разлог промене.