Година:

25.02.2021.
ЈАВНА ПРОДАЈА ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

I

Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" Београд, ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ РАСХОДОВАНОГ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА:

АПАРАТ ЗА РТГ СНИМАЊЕ Shimadzu датум набавке 01.06.1998 год.

Количина: 1

Почетна цена без ПДВ у динарима: 300.000.00 РСД

II

Средсва се продају у виђеном стању без права купца за накнадну рекламацију, на исправност, комплетност и техничке карактеристике

III

Права учешћа на лицитацији имају сва физичка лица и правна лица, чији представник мора да поседује писмено овлашћење за учешће на лицитацији, која уплате-положе кауцију у износу од 20% почетне цене предмета лицитације који лицитирају.

IV

Кауција се може положити уплатом готовине на текући рачун Завода број: 840-636667-57 који се води код Управе за трезор уз назнаку:

"Кауција за лицитацију".

Уплата мора бити извршена најкасније 1(један) дан пре дана када је заказана лицитација.

V

Сви заинтересовани понуђачи су дужни да на почетку лицитације доставе Комисији која спроводи лицитацију признаницу о уплати кауције.

VI

Кауција се не враћа понуђачу чију понуду Комисија прихвати као најповољнију, већ се иста задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене. Осталим понуђачима положена кауција се враћа у року од 5 (пет) дана на исти начин како је положена.

VII

Са најповољнијим понуђачем закључиће се купопродајни уговор.

VIII

Купац је дужан да купопродајну цену уплати у року од 3(три) дана од дана извршене продаје. Ако купац не уплати купопродајну цену у наведеном року, губи права на повраћај кауције.

IX

Купац је дужан да преузме предмет лицитације у року од 15(петнаест) дана од дана лицитације. У супротном сматраће се да је одустао од куповине, а уплаћена средства неће бити враћена.

X

Јавна продаја путем лицитације одржаће се дана 05.03.2021. год. у просторијама Завода у Београду, Савска 23, са почетком у 12 часова.

XI

Разгледање предмета лицитације може се вршити сваког радног дана у време од 8-15 часова у Београду, Савска 23.

Контакт особа: Владимир Рупић

Тел: 011/3621238