Процена радне способности за све врсте занимања, клиничка експлорација личности, испитивање психичких и психомоторних функција, процена органског оштећења. Примењују се индивидуална и групна психотерапија различитих праваца. Одељење се бави превентивним и здравствено васпитним радом, а по потреби се укључује у рад мултидисциплинарног тима Кабинета за превенцију и лечење алкохолизма.

Социјални рад се остварује кроз: социјалне анкете, анамнезе и интервјуе у установи, социјалне анамнезе на терену, социјални третман у радној организацији, социјални третман породице или појединца, превентивни рад са породицом и појединцем, а све у циљу : процене радне способности и решавања социјалне проблематике у ширем и ужем смислу и ради задовољења социјалне потребе болесника.

Превенција и лечење алкохолизма

тврђивање и рана идентификација алкохоличара. Лечење се спроводи у оквиру мултидисциплинарног стручног тима кога сачињавају: неуропсихијатар, специјалиста медицине рада, социјални радник, дефектолог и специјални педагог. Пацијенти се укључују у рад клуба лечених алкохоличара „Железничар“ што је врло значајно за њихово што квалитетније и ефикасније функционисање у радном и животном окружењу.